OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.URICHARDA.CZ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY


Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek
https://www.uricharda.cz nebo telefonické linky +420 773 400 533.
Tyto podmínky jsou účinné od 1.4.2021.

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel: Ekoprodukt, s.r.o., sídlem Jinačovice 501, 66434 Jinačovice, IČ 46973184, DIČ CZ46973184, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 7451, dále uváděný jako „prodávající“

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.uricharda.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávající nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách http://www.uricharda.cz, specifikace konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 773400533, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.uricharda.cz) bude u prodávajícího uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Prodejce si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích, epidemiologická situace, apod.).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany prodávajícího je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany prodávajícího za přijatou, pokud prodávající nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany prodávajícího ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem prodávajícího. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je prodávající oprávněn objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovně prodávajícího nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsoby platby: platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Chèque Déjeuner), bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
Na stravenky prodávající nevrací hotovost.

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu ČSOB, která ho přesměruje na rozhraní platební brány. Kupující prostřednictvím platební brány odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ČSOB.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému platební brány jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: osobní odběr nebo kurýrní služba (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.

5. Doba rozvozu:
Doba dle otevírací doby uvedené na stránkách www.uricharda.cz

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba je zpoplatněna dle tarifu uvedeného při objednávce na stránkách www.uricharda.cz

7. Náklady na balné:
Náklady na balné jsou uvedeny na stránkách www.uricharda.cz při objednávce.

8. Místo pro osobní odběr
Ríšova 64/12, Brno-Žebětín, 64100 Brno

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (Prodávající si vyhrazuje cca 15 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Prodávající neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

1. E-shop http://www.uricharda.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně telefonicky informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Prodávající je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Prodávající odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí prodávající.

8. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (na tel. čísle 773400533), osobně na pobočce, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence) nebo na mailu restaurace@uricharda.cz.

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
Odstranění vady dodáním nového zboží v podobě stejného produktu ve stejné ceně produktu, který byl kupujícím objednán.
Je-li reklamace obdržena s větším časovým odstupem od objednání, dodání nového zboží při příští objednávce v ceně do výše původně objednaného zboží, na nějž byla uplatňována reklamace.
Kompenzace je vždy bez nároku na další extra přílohy a ingredience, na které nebyla uplatňována reklamace.

V odůvodněných ojedinělých případech odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz na účet kupujícího, ve výši původní ceny reklamovaného zboží, po odečtení nákladů na dopravu a balné, které je vždy nevratné.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při drobném nebo částečném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
V odůvodněných případech procentuální slevou, kterou lze uplatnit při příští objednávce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

2. Odstoupení od kupní smlouvy

2.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena na www.uricharda.cz, má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

2.2. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž spotřebitel/kupující tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli takto ujednanou sníženou kupní cenu.

2.3. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

2.4. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy v rámci zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení, vrátí prodávající všechny peněžní prostředky z dané objednávky produktu stejným způsobem jako je přijal.

2.5. Prodávající dbá na dostatečnou zásobovanost, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

2.6. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.